Songs from Movies

Hanggang Kailan?

(Kuh Ledesma)

The song Hanggang Kailan?, performed by Kuh Ledesma, was featured in the movie Tinimbang ang langit.

Hanggang Kailan? was featured in the following movies:

Tinimbang ang langit