Songs from Movies

Yuzhong zhi wu

(Hutian Taihong)

The song Yuzhong zhi wu, performed by Hutian Taihong, was featured in the movie Di yi ci.

Yuzhong zhi wu was featured in the following movies:

Di yi ci

Yuzhong zhi wu Questions and Comments